Psalm 13: Trotzdäm!

(Vom David füre Chorleiter
Ä Psaum, los zue, so geit er)

Wie lang no, Gott, wie lang no?
Chas si, dass mi vergässe hesch?
Wie lang no, Gott, wie lang no
Verdecksch dis Gsicht, we du mi gsehsch?

Wie lang no, Gott, wie lang no
Mues i vor Todesangscht verga?
Wie lang no, Gott, wie lang no
Mues i es Härz vou Chummer ha?

Wie lang no, Gott, wie lang no
Darf mi mi Find no piksere
Wie lang no, Gott, wie lang no?
Würdsch mir doch numä Antwort gäh

Hiuf mir doch, Gott, hiuf mir doch!
Bring mine Ouge ds Lüüchte bi
Hiuf mir doch, Gott, hiuf mir doch!
Süsch schläferet dr Tod mi i

Hiuf mir doch, Gott, hiuf mir doch!
Mi Find seit: „Di erledigeni!“
Hiuf mir doch, Gott, hiuf mir doch!
Är Jublet, weni gstürchlet bi

Und Trotzdäm, Gott, trotzdäm!
Chani dirä Güeti geng vertroue
Und Trotzdäm, Gott, trotzdäm!
Mis Härz darf wieder Fröid ufboue

Und Trotzdäm, Gott, trotzdäm!
Stimm ig es Danklied für di a
Und Trotzdäm, Gott, trotzdäm!
Wiu du hesch mir so viu Guets ta

Bild: pixabay.com

Zurück zu den Psalmen-Texten